Reactie Forum op Conceptschets De Kamp

Reactie Forum op Conceptschets van 2013 betreffende De Kamp

       Fraaie historie op De Kamp 

Amersfoort 31 augustus 2017

Reactie Forum op Schetsboek de Kamp

In het kader van de toekomstige ontwikkelingen van het Kampkwartier is door de Vrienden van de Kamp een schetsboek herinrichting openbare ruimte “Woon-winkelgebied de Kamp” opgesteld waar uitgangspunten en ambities voor de inrichting van de Kamp zijn weergegeven.
Het schetsboek is op de informatieavond van 31 mei in het hofje De Armen de Poth gepresenteerd. Het Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite was daar ook voor uitgenodigd.
Het Forum heeft zich daarna de vrijheid gegeven om het schetsboek ter bespreking te agenderen en haar bevindingen daarvan te verslaan.
Gelet op het vroege stadium van de planvorming heeft het Forum zich in het verslag beperkt tot het geven van enkele kanttekeningen op hoofdlijnen van het schetsboek.

Kanttekeningen schetsboek

A.
Het Forum complimenteert het gedegen voorwerk /analyse in het schetsboek. Ook onderschrijft het Forum in hoofdlijnen de uitgangspunten die in het schetsboek zijn genoemd met meer aandacht voor een aantrekkelijk verblijfsklimaat en het terugdringen van het fiets, en autoverkeer.

B.
In het schetsboek worden concrete voorstellen gedaan voor de herinrichting van De Kamp. Daarbij stelt het schetsboek dat de hier voorgedragen inrichtingsvoorstellen gezien moeten worden als ruwe schetsen ter ondersteuning van het nadenken over de inrichting voor een definitieve keuze.
Het Forum ondersteunt deze stelling maar wijst er op dat de mate van gedetailleerdheid van de schetsen nogal vergaand zijn uitgewerkt en gezien kunnen worden als een uitgewerkt inrichtingsvoorstel.

C.
In de Inleiding van het Schetsboek staat verder dat het voor een goede afweging (van plannen) nodig is de wijdere context mee te nemen.
Ook hiermee is het Forum het eens. Sterker nog, het Forum vindt dat in principe geen uitgewerkte inrichtingsvoorstellen gemaakt kunnen worden alvorens er besluitvorming is gedaan over de gewenste ruimtelijk functionele structuur van de binnenstad als geheel. Een belangrijk aspect voor De Kamp is daarbij in hoeverre de binnenstad autoluw moet worden en of de Kamp wel of niet deel gaat uitmaken van kernwinkelapparaat.

 

D.
In het Schetsboek wordt terecht gesteld dat de prioriteit voor de Kamp bij de voetganger moet komen te liggen. Voorgesteld wordt dit te bereiken door herinrichting van de Kamp volgens het principe van Shared Space.
Het Forum vraagt zich af of met het principe van Shared Space in de Kamp het doorgaand (sluip)verkeer van zowel de auto’s als fietsers voldoende wordt terug gedrongen voor het verkrijgen van een veilig en aantrekkelijk verblijfsklimmaat. Het risico bestaat dan dat, bij aanhoudend (te veel) sluipverkeer, een schijnveiligheid voor de voetganger wordt gecreëerd.

E.
Het schetsboek doet verder ook concrete inrichtingsvoorstellen voor de inrichting van de buitenruimte rond de Kamperbinnenpoort en de brug Plantsoen / Flierbeeksingel. Ook hier vraagt het Forum zich af of het verantwoord is te kiezen voor hoogwaardige verblijfsruimtes zonder dat het probleem van doorgaand verkeer structureel wordt opgelost.
Verder zet het Forum vraagtekens bij het voorstel voor het maken van een extra terras vlak boven het water van de Singel. De historische continuïteit van de Singel in combinatie met de beleving van de monumentale Kamperbinnenpoort zou daarmee in het geding kunnen komen.
Het Forum onderschrijft echter wel de wens om de inrichting van entree de binnenstad bij de Stier opnieuw in te richten met minder ruimte voor de auto.

F.
Het Schetsboek gaat bij de herinrichting uit van bomen in de Kamp. Het Forum steunt dit uitgangspunt, maar vraagt zich af of de fraaie (volwassen) bomen moeten wijken voor nieuwe aanplant. In eerste instantie zou onderzocht moeten worden of de bestaande bomen gehandhaafd kunnen worden.

Conclusie en aanbeveling
1. Betekenis Schetsboek De Kamp
Rekening houdend met bovenstaande kanttekeningen kan het Schetsboek goed dienen als ambitiestuk voor het realiseren van een aantrekkelijk verblijfsklimaat in de Kamp.

2. Nieuw Verkeerscirculatieplan
Voordat echter met de concrete uitwerking van de Kamp kan worden begonnen is het van belang duidelijkheid te krijgen over de verkeerscirculatie, waarbij het de cruciale vraag is of doorgaand verkeer in de binnenstad van Amersfoort en dus ook in de Kamp nog wel gewenst is.

3. Kamperbuitenpoort
Het is het inmiddels een gegeven dat de Kamperbinnenpoort niet langer als een eindpunt wordt gezien van het kernwinkelapparaat. Daarmee krijgt de entree naar de historische binnenstad de bij de Stier een andere betekenis en vraagt om een totaal nieuwe ruimtelijke inrichting. Hierbij is het gewenst de brug over de Flierbeeksingel te versmallen. Ook zou in dit kader onderzocht kunnen worden of herbouw (gedeeltelijk) van de Kamperbuitenpoort mogelijk is.

Nico Vink
Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite

Concept schetsboek, Droeve